Phát trực tiếp đến nhiều nền tảng với tính năng Truyền phát lại